Pravidla akce

Pravidla akce

Pichmännel Oktoberfest 2023

Nákup vstupenek / rezervace

Při rezervaci se snažíme vyhovět preferencím našich hostů ohledně míst k sezení. Nemůžeme však zaručit konkrétní stoly.

Počet osob, který uvedete při rezervaci stolů na pódiu a stolů v lóži Pichmännel, je závazný. Snížení počtu osob v den konání akce nelze zohlednit (viz AGB). Již zakoupené vstupenky se nevracejí

Upozorňujeme, že uzavřením smlouvy (vyplněnou a potvrzenou objednávkou) souhlasíte také s úředními požadavky na všeobecnou ochranu zdraví (např. saská vyhláška o ochraně koruny, hygienická vyhláška atd.), které platí v den konání akce. Corona Protection Ordinance, hygienické směrnice, očkování nebo rekonvalescence). Porušení těchto úředních požadavků může být potrestáno vykázáním z místa konání akce bez náhrady vstupného.

V případě, že nebude možné provozovat stan jako celek nebo v den rezervace z důvodu úředních nařízení, bezpečnostních důvodů, vyšší moci nebo jiných závažných důvodů, nevznikají pořadateli žádné nároky na náhradu. Pořadatel si vyhrazuje právo převést platnost vstupenek analogicky na další akci.

Platební podmínky

Veškeré jídlo a nápoje jsou splatné ihned obsluze. Fakturovaná částka se platí pouze v hotovosti. Platba kartou je možná od 10 € fakturované částky na všech prodejních místech. Případné výhrady k obsahu faktury je třeba vznést před zaplacením přímo u obsluhy nebo vedení podniku. Na pozdější reklamace již nelze brát zřetel.

Zakázané položky

Je zakázáno nosit následující předměty:

- Zbraně nebo jiné předměty, které mohou způsobit zranění osob.

- spreje, žíravé, hořlavé nebo barvící látky.

- Láhve, plechovky, džbány a nádoby jakéhokoli druhu, které lze použít jako projektily.

- Pyrotechnické předměty jakéhokoli druhu

- Fotoaparáty, videokamery nebo jiná zařízení pro záznam zvuku či obrazu za účelem komerčního využití (pokud k tomu nedal pořadatel souhlas).

- Laserová ukazovátka

- Potraviny a nápoje všeho druhu

- Tašky / batohy větší než DIN A4

- Drogy v souladu se zákonem o omamných látkách

- Zvířata (pokud se nejedná o společenská zvířata - např. vodicí psi).

- Rasistické, xenofobní a radikální propagační materiály a odpovídající oblečení

- Transparenty, tiskoviny, noviny a časopisy, letáky a podobné reklamní materiály určené k distribuci a ke komerčním a politickým účelům, pokud nebyly výslovně schváleny pořadatelem.

Bezpečnostní služba je oprávněna výše uvedené předměty zabavit bez povinnosti jejich vrácení. Nedodržení tohoto zákazu bude mít za následek vykázání z místa konání akce, aniž by návštěvník mohl požadovat vrácení vstupného.

Vstupní kontrola

Kontrolní a pořádková služba je oprávněna provádět prohlídky osob - i za použití technických pomůcek - za účelem zjištění, zda nepředstavují bezpečnostní riziko z důvodu požívání alkoholu a drog nebo z důvodu nošení zbraní či nebezpečných nebo hořlavých předmětů. Prohlídka se vztahuje i na předměty, které mají osoby u sebe (tašky, bundy, batohy atd.).

Ve všech ostatních ohledech platí ustanovení zákona o ochraně mládeže.

Vzhledem k hladině hluku se akce nedoporučuje dětem bez ochrany sluchu.

Osoby, které představují bezpečnostní riziko nebo které se nechtějí podrobit vyšetření, nesmí do stanu vstoupit.

Padělání a výroba vstupenek pořadatele, jakož i (komerční) prodej vstupenek budou stíhány podle občanského a trestního práva.

Fotografie, videozáznamy a jejich použití podle licenčního práva

Vstupem do areálu akce návštěvník souhlasí s tím, že pořadatel může pořizovat fotografie návštěvníka, na nichž je zachycen jako účastník akce, pro informační, dokumentační a reklamní účely, reprodukovat je a zveřejňovat v tisku a audiovizuálních médiích. Tento souhlas se uděluje bez nároku na odměnu a je časově a prostorově neomezený.

Zůstaňte na

Zavírací doba v celém stanu je nejpozději do 23.30 hodin (výjimky viz zvláštní upozornění). Ukončení akce je nejpozději 30 minut po zavírací době a vyžaduje okamžitý odchod z areálu akce.

Konzumace přinesených potravin a nápojů je zakázána. Při opuštění stanu je opětovný vstup možný pouze ve výjimečných případech a po konzultaci s pracovníky ostrahy a vstupného. Vstupenky je nutné uschovat až do konce akce. Vstupenky je nutné na požádání pořadatele kdykoli předložit. Vstupenky platí pouze na příslušný vydaný den akce nebo na předem zveřejněný posunutý termín z důvodu pandemie Corona a na příslušný čas konání akce a nejsou přenosné na jiné dny. Všechny odložené termíny naleznete jako přehled na webových stránkách akce: www.pichmaennel-oktoberfest.de.

V případě ztráty nebo poškození vstupenek a/nebo žetonů se náhrada neposkytuje. Zakoupené stravenky jsou platné pouze po dobu konání Pichmännel Oktoberfestu. Lze je uplatnit výhradně na všechna jídla a nápoje z jídelního lístku platného v den konání akce a jsou nepřenosné. Vyhrazujeme si právo odchýlit se od nabídky jídel a nápojů, zejména v případě sezónních produktů. Tyto produkty budou z naší strany nahrazeny na stejném základě.

Vrácení peněz za nevyužité konzumační poukázky není možné. Není možné nechat si započítat částky na budoucí akce nebo si nechat vystavit dobropisy či poukázky na nevyužité částky. Zbylé částky nebudou vyplaceny. Konzumní poukázky a pivní žetony nelze převádět na nákup suvenýrů.

Každý návštěvník akce se musí chovat tak, aby nedošlo k obtěžování, poškození nebo ohrožení jiné osoby. Je třeba se zdržet rasistických, radikálních, politických, antisemitských, homofobních, xenofobních a osobnost poškozujících výroků a hesel.

Veškeré aktivity, hry, pouťové atrakce a stánky v areálu akce využívají návštěvníci na vlastní nebezpečí.

V celém stanu je zakázáno kouřit! Používejte prosím vyhrazená místa.

Dále je zakázáno následující chování:

-Šplhání a přelézání překážek, plotů, fasád, sloupů,

-osvětlovací systémy, lešení, stromy, stany, vozidla, stánky a střechy všeho druhu.

-lezení po lavicích a stolech

-házení předmětů

-znečišťování festivalového sálu, areálu akce a kálení mimo toalety k tomu určené.

-zapalování ohňů a pálení pyrotechnických předmětů.

-malování, označování a lepení na budovy, zařízení a cesty

-vstupování do prostor, které nejsou přístupné návštěvníkům

-Používání symbolů neústavních organizací

-kouření, elektronické cigarety / vaporizéry ve stánku

-Zakázáno je vynášení pivních kelímků, skleněných lahví nebo vratných lahví ven.

Porušení bude potrestáno vykázáním z areálu, zakoupené vstupenky pozbývají platnosti.

Práva na bydlení a dohled

Zástupci a zmocněnci pořadatele mají domovská práva. Policie, orgány veřejného pořádku a pořádková služba jsou oprávněny vymáhat domicilační práva. Místo konání akce a vnitřní prostory jsou pod dohledem kamer.

Odpovědnost

Návštěvníci odpovídají za věci, které si s sebou přinesou, a za svůj šatník. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jejich bezpečnost a bezúhonnost.

Pořadatel výslovně upozorňuje, že ve stanu hrozí riziko poškození sluchu a zdraví v důsledku zvýšené hladiny hluku. Pořadatel za tyto škody neručí.

Přestupky

Osoby, které poruší pravidla akce, mohou být z akce vykázány a může jim být zakázán vstup.

Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě podezření, že se návštěvníci dopustili trestného činu, bude vzneseno obvinění.

Závěrečná ustanovení

Vstupem a pobytem v areálu akce a ve festivalové hale návštěvník souhlasí s platností těchto všeobecných podmínek.

Pokud jednotlivá ustanovení těchto pravidel akce jsou nebo se stanou neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních součástí. Smluvní vztah se řídí německým právem. Jako místo soudní příslušnosti se sjednávají Drážďany.

Doplňující nebo odchylná ujednání vyžadují písemné potvrzení společnosti Feldschlößchen Vertriebsgesellschaft mbH.

Doufáme, že se všem návštěvníkům bude Oktoberfest v Pichmännelu líbit.

Jsme vždy otevření a vděční za konstruktivní kritiku, návrhy a pochvaly.

Váš tým Pichmännel Oktoberfestu